โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio)

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio) | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร (type radio) เป็นการเขียนด้วยภาษาphp ถือว่าเป็นพื้นฐานการใช้หลักคณิตศาสตร์บวก ลบ คูณ หาร มาประยุกต์ใช้งานกับการเขียนโค้ด จึงกลายเป็นโปรแกรมคำนวณที่รับค่า input 2ช่อง แล้วเลือกเครื่องหมายดำเนินการ เพื่อนำไปคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ดังที่ต้องการ

โปรแกรมตัวอย่างนี้ ใช้งานฟังก์ชั่นtype radio

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

รับค่าinput1 และช่องรับค่าinput2 เสร็จแล้วเลือกตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ กดsubmit เพื่อใช้ในการคำนวณ

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

index.html (หน้าฟอร์มระบบ)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
    <form action="press.php" method="post">
<table width="200" border="0" align="center">
<tr>
      <td colspan="2">
      <div align="center">โปรแกรมคำนวณ</div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Input1: </td>
      <td><input type="text" name="In1" size="10" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Input2:</td>
      <td><input type="text" name="In2" size="10" maxlength="100" /></td>      
    </tr>
    <tr>
      <td>Operater </td>
      <td><input type="radio" name="gender" value="+" checked="checked" /> + <br/>  </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="radio" name="gender" value="-" />  -  <br/>  </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input type="radio" name="gender" value="*" /> *  <br/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td> <input type="radio" name="gender" value="/" /> /  <br/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td> <input type="radio" name="gender" value="!" /> !  <br/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="คำนวณ" /></div></td>
    </tr>
  </table>
    <div align="center"></div>
</body>
</html>

press.php (หน้าประมวลผล)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<div align="center">
  <?php
  $In1=$_POST ['In1'] ;
  $In2=$_POST ['In2'] ;
  $sign = $_POST['gender'];
 
   if ($sign == "+"){
      $sum=$In1+$In2;
      print $In1." + ".$In2." = ".$sum;
   }
   elseif ($sign == "-"){  
      $sum=$In1-$In2;         
      print $In1." - ".$In2." = ".$sum;
   }
   elseif ($sign == "*"){  
      $sum=$In1*$In2;         
      print $In1." x ".$In2." = ".$sum;
   }
   elseif ($sign == "/"){
       if($In2==0){  
        print "ผิดพลาดตัวหาร = 0!";
      }
      else{
        $sum=$In1/$In2;         
        print $In1." / ".$In2." = ".$sum;
     }   
   }
   elseif ( $_POST['gender']=='!'){
      $sum = $_POST ['In1'];
      print $_POST ['In1']."! =".$_POST ['In1'];
   for ($i=($_POST ['In1'] -1); $i>=1; $i--) {
    $sum *= $i;
    print "x".$i;
    }
    print "=".$sum;
    }   
   ?>
</div>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน