โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร  | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาphp โดยจะมีระดับความยากขึ้นกว่าโปรแกรมphpอื่นๆ ซึ่งโปรแกรมนี้จะรับค่าตัวเลขมาที่ช่องinput แล้วนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวล เพื่อให้ออกมาเป็นตัวอักษรคำอ่านตัวเลข ซึ่งจะมีการแยกข้อมูลที่รับมาแล้วไปเข้าเงื่อนไข IF-Else เพื่อให้ออกมาเป็นคำอ่านที่ถูกต้อง

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

โปรแกรมนี้จะรับค่าตัวเลข แล้วแปลงออกมาเป็นคำอ่านตัวเลขภาษาไทย โดยสามารถนำเอาโปรแกรมตัวนี้ไปปรับใช้งานในระบบใหญ่ๆได้เลย

index.html  (ฟอร์มกรอกข้อมูล)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
    <form action="press.php" method="post" >
<table width="300" border="0" align="center">
<tr>
      <td colspan="2">
      <div align="center"><strong>โปรแกรมแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ</strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right">กรอกตัวเลข : </td>
      <td align="left"><input type="text" name="number" size="10" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="คำนวณ" /></div></td>
    </tr>
  </table>
    <div align="center"></div>
</body>
</html>

press.php (หน้าประมวลผลข้อมูล)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<center>
<?
$number=$_POST["number"]; //ใส่ตัวเลขที่นี่
$digit=array('ศูนย์','หนึ่ง','สอง','สาม','สี่','ห้า','หก','เจ็ด','แปด','เก้า','สิบ');
$num=array('','สิบ','ร้อย','พัน','หมื่น','แสน','ล้าน');
$number = explode(".",$number);
$c_num[0]=$len=strlen($number[0]);
$c_num[1]=$len2=strlen($number[1]);
$convert='';
//คิดจำนวนเต็ม
for($n=0;$n< $len;$n++){
$c_num[0]--;
$c_digit=substr($number[0],$n,1);
if($c_num[0]==0&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='เอ็ด';
if($c_num[0]==0&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='สอง';
if($c_num[0]==1&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='ยี่';
if($c_num[0]==1&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='';
$convert.=$digit[$c_digit];
$convert.=$num[$c_num[0]];
}
$convert .= 'บาท';
if($number[1]==''){
$convert .= 'ถ้วน';
}
//คิดจุดทศนิยม
for($n=0;$n< $len2;$n++){
$c_num[1]--;
$c_digit=substr($number[1],$n,1);
if($c_num[1]==0&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='หนึ่ง';
if($c_num[1]==0&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='สอง';
if($c_num[1]==1&& $c_digit==2)$digit[$c_digit]='ยี่';
if($c_num[1]==1&& $c_digit==1)$digit[$c_digit]='';
$convert.=$digit[$c_digit];
$convert.=$num[$c_num[1]];
}
if($number[1]!='')$convert .= 'สตางค์';
echo $convert.='';
?>
</center>
</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน