โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript

โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript | โปรแกรมที่เขียนโดยภาษาPHP

โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag Javascript ซึ่งพัฒนาด้วยภาษาPHP โดยมีการรรับค่าinput 2ช่อง และเลือกSelect Tag เครื่องหมายดำเนินการ เพื่อนำเอาข้อมูลไปเข้าสู่กระบวนการประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

โปรแกรมนี้ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมแจกฟรีเพื่อใช้สำหรับการศึกษาและนำเอาโค้ดโปรแกรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำระบบใหญ่ๆระบบอื่นต่อไป

โปรแกรมตัวอย่างนี้ ใช้งานฟังก์ชั่นSelect Tag Javascript

ชื่อโปรแกรม : โปรแกรมคำนวณโดยใช้Select Tag

เวอร์ชั่น : 1.0

เนื้อหาของโปรแกรม

รับค่าinput1 และช่องรับค่าinput2 เสร็จแล้วเลือกตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ กดsubmit เพื่อใช้ในการคำนวณ

ขอขอบคุณวีดีโอyoutube จากคุณNG-Review Chanel

cal1.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script language="javascript">   
        
     function cc() {    
     var int1 = document.getElementById("input1").value;
     var int2 = document.getElementById("input2").value;      
     var n1 = parseInt(int1);
     var n2 = parseInt(int2);                 
     var op = document.getElementById("opr").value;    
    
     if ((isNaN(n1))||(isNaN(n2)))    {
           document.getElementById("show").setAttribute("color","red");
           show.innerHTML="ERRER"
     }
     else {
      if (op=="+" )    
       s= n1+n2;        
     else if (op=="-")        
       s= n1-n2;        
     else if(op=="*")
       s= n1*n2;    
     else if(op=="/")
         s= n1/n2;    
      document.getElementById("show").setAttribute("color","green");
      show.innerHTML=s
     }
    }
  </script>

</head>
<body>
         
        Input1   :   <input id="input1" name="input1" size="10" />
          <br />
        Operator :   <select name="opr" id="opr">
             <option value="">-- เลือก--</option>
             <option value="+" >+</option>
             <option value="-" >-</option>
             <option value="*" >*</option>
             <option value="/" >/</option>             
           </select>  <br/>
        Input2   :   <input id="input2" name="input2" size="10" />
        <br />
           ผลลัพธ์   :  <font id="show" color=""></font>           
         <br />        
    </p>
      <button onclick="javascript: cc();">คำนวณ</button>

</body>
</html>

 

รายละเอียดเว็บไซต์

  • เกี่ยวกับเว็บไซต์: เว็บไซต์phpfuture รวบรวมความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ข่าวสารเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างโปรเจคphp โปรเจคc# โปรเจคjava เพื่อใช้ในการศึกษา และยังรวบรวมบทความด้านอื่นๆ ทั้งหมดอยู่บนเว็บไซต์ พีเอสพีฟิวเจอร์
  • Email: support@phpfuture.com
  • Website:www.phpfuture.com
  • Tell:ไม่เปิดเผย

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน